Algemene Voorwaarden – Sweet & Pepper

 

1. Algemene bepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen Sweet & Pepper en een cliënt.
De algemene voorwaarden worden geacht door de cliënt te zijn aanvaard, zodra het behandeltraject start.
Bij de bevestiging van het eerste consult wordt de cliënt op de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden gewezen.
Van deze algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken, met schriftelijke goedkeuring van Sweet & Pepper.
Overal waar in deze algemene voorwaarden ‘hij’ of ‘zijn’ staat, wordt ook ‘zij’ of ‘haar’ bedoeld.

2. Behandelovereenkomst

Een overeenkomst tot psychologische zorg tussen Sweet & Pepper en een cliënt kan schriftelijk of mondeling tot stand komen of door een schriftelijke bevestiging door Sweet & Pepper, wanneer de cliënt telefonisch, schriftelijk, online of per e-mail een afspraak maakt voor een eerste consult of behandeltraject.

Sweet & Pepper is verplicht om het BSN-nummer van de cliënt te registreren, en de identiteit van de cliënt vast te stellen aan de hand van een identiteitsbewijs. Sweet & Pepper vraagt cliënten om bij het eerste consult een identiteitsbewijs mee te nemen.

De consulten vinden in principe plaats op de locaties waar Sweet & Pepper is gehuisvest, tenzij anders is overeengekomen. Ook online hulpverlening is mogelijk (zoals een online behandelmodule of een online consult) of een combinatie van face to face en online.

Voor zowel cliënt als Sweet & Pepper bestaat de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen, indien blijkt dat niet het beoogde behandeldoel zal of kan worden bereikt of dat het niet medisch verantwoord is voor cliënt om de behandeling voort te zetten.

De therapeut heeft het recht de behandeling of het consult onmiddellijk te beëindigen indien de cliënt zich misdraagt, bijvoorbeeld de therapeut bedreigt, gewelddadig is of onder invloed van middelen als alcohol en drugs verkeert. Er kan aangifte bij de politie worden gedaan. Als de cliënt iets beschadigt in de praktijk ontvangt de cliënt daarvan een factuur.

Sweet & Pepper heeft de bevoegdheid de overeenkomst te wijzigen in geval van wijzigingen in de wetgeving en/of wijzigingen in andere regelingen van overheidswege.

3. Facturering, betaling en vergoeding

De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf.

Tenzij anders is overeengekomen, zijn de gebruikelijke door Sweet & Pepper te hanteren tarieven van toepassing. De te hanteren tarieven staan vermeld op de website van Sweet & Pepper (www.sweetandpepper.nl).

Een gemaakte afspraak is niet vrijblijvend. Indien een cliënt een afspraak niet kan nakomen, dan heeft het de voorkeur om de afspraak zo snel als mogelijk te annuleren, zodat nog een ander consult kan worden ingepland. Kostenvrij annuleren kan per mail tot uiterlijk 48 uur (twee werkdagen) van tevoren. Indien annulering niet of te laat geschiedt of de cliënt niet verschijnt, is Sweet & Pepper gerechtigd de kosten van het consult in rekening te brengen.

Indien de therapeut de afspraak afzegt dan vervalt de verplichting tot betaling van het consult.

De therapeut heeft het recht een afspraak te verplaatsen in overleg met de cliënt.

Aan het einde van ieder consult vindt de betaling plaats per PIN, tenzij anders wordt overeengekomen. Na afloop van het consult of na afloop van een individueel behandeltraject ontvangt de cliënt van de behandelend therapeut een (overzichts)factuur.

Indien een pinbetaling niet wordt geaccepteerd of niet mogelijk is, dan dient de cliënt de factuur vóór het eerstvolgende consult in zijn volledigheid te hebben voldaan op de bankrekening van Sweet & Pepper, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na het consult.

Indien de betaling niet geschiedt binnen de genoemde betalingstermijn, behoudt Sweet & Pepper zich het recht voor reeds ingeplande behandelingen te annuleren. In het geval Sweet & Pepper hiertoe besluit, wordt de cliënt hiervan door de behandelend therapeut per e-mail hetzij per telefoon op de hoogte gebracht.

4. Geheimhouding

Sweet & Pepper is aangesloten bij een beroepsvereniging.Dit betekent dat iedere therapeut een beroepscode hanteert, waarin hij zich verplicht informatie vertrouwelijk te behandelen.

Ook conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zullen de gegevens van de cliënt te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de cliënt persoonsgegevens en gegevens die betrekking hebben op de behandeling uit te wisselen met derden.

5. Aansprakelijkheid

Sweet & Pepper en/of de behandelend therapeut zal de zorg naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Sweet & Pepper heeft een inspanningsverplichting jegens de cliënt, nimmer een resultaatsverplichting.

Sweet & Pepper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, indien is uitgegaan van door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Sweet & Pepper is jegens de cliënt niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de behandelovereenkomst, tenzij de cliënt bewijst dat de schade is ontstaan door opzet of grove nalatigheid van de therapeut.
Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade en tot de maximale vergoeding die cliënt betaalt voor het volgen van een behandeling. Sweet & Pepper kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade en/of gevolgschade.

Sweet & Pepper kan niet aansprakelijk worden gesteld als de cliënt de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Schademeldingen in verband met de beweerde aansprakelijkheid van Sweet & Pepper dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week na vaststelling van de schade schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Sweet & Pepper is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door gedragingen of handelingen van de cliënt. De cliënt vrijwaart Sweet & Pepper tegen aanspraken van derden uit dien hoofde. Sweet & Pepper is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

6. Klachten

Over het algemeen hebben de cliënten van Sweet & Pepper geen klachten en als er klachten c.q. misverstanden zijn, lukt het meestal om deze tijdens een gesprek op te lossen. Mocht dit niet lukken, dan kan de cliënt een klacht indienen bij de klachtencommissie van de beroepsvereniging, waarbij Sweet & Pepper is aangesloten.

7. Nietigheid

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Sweet & Pepper en cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

8. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen Sweet & Pepper en een cliënt, alsmede op de onderhavige algemene voorwaarden, is het Nederlands recht van toepassing.

9. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

Sweet & Pepper kan deze algemene voorwaarden wijzigen. De wijzigingen treden in werking na verloop van een maand nadat de wijzigingen schriftelijk bekend zijn gemaakt op de website. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.

Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen op 4 januari 2021.